التسجيل
المعلومات الشخصية
عنوان الفواتير
المعلومات الإضافية المطلوبة
Inserisci qui il tuo codice fiscale - Insert here your Fiscal code
(Opzionale) Inserisci qui la Partita IVA - Insert here your VAT number
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. Il Cliente dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli dei Termini di Servizio: Art. 5.5. limitazione di responsabilità per l’utilizzo del Sito Art. 6 Servizi Art. 9 Beni Art 11 Corrispettivi e modalità di pagamento Art. 12 Mancato pagamento Art. 15 Responsabilità di BoxOK Art. 21 Cessione e sub-appalto Art. 24.5 Foro competente
Indicare il codice destinatario o in alternativa la PEC
Indicare la propria casella PEC
أمان الحساب

قوة كلمة المرور: ادخل كلمة المرور

يرجى إدخال الكود الأمني الذي يظهر في الصورة


  إتفاقية الخدمة